Skip to content

Klauzula informacyjna

Informacje o prawach osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informuję, że:

 1. Vratislavia Medica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lekarskiej 1 we Wrocławiu jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@hasco-lek.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. udzielania świadczeń zdrowotnych (np. diagnostyka, profilaktyka, terapia, telepodrady), na podstawie art. 9 ust 2 lit h) RODO, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  2. zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczenia z płatnikiem, prowadzenie
   i przechowywanie dokumentacji medycznej, windykacja, reklamacje, statystyki), na podstawie art. 9 ust 2 lit h) RODO,
  3. ustalenie tożsamości Pacjenta w związku z udzielaniem oraz planowaniem udzielania świadczeń zdrowotnych, weryfikacją danych podczas umawiania wizyt i hospitalizacji (telefonicznie oraz osobiście) oraz udostępniania dokumentacji medycznej na podstawie art. 9 ust. 2 lit. H) RODO,
  4. utrzymywania komunikacji elektronicznej i telefonicznej dot. planowanych wizyt, badań, zabiegów, informowania o medycznej działalności placówki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  5. w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku
   z prowadzoną przez niego działalnością, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO,
  6. zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektu w związku
   z funkcjonowaniem systemu monitoringu wizyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym Administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a), b) i c) – obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

d) i e) – niezbędny do czasu ustalenia, możliwości dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

f) – maksymalnie 3 miesięcy.

 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Prawa wskazane w pkt. 5 można zrealizować kierując korespondencję na adres: iod@hasco-lek.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.
 3. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji w/w celów.